مسیحای موعود

سال جهاد اقتصادی مبارک 

شهید سید مرتضی آوینی

بهاران، از کجاست که روح روییدن و سبز شدن ناگاه در تن خاک مرده پدید می

آید؟ و از کجاست که روح شکفتن ناگاه از تنِ چوب خشک چندین برگ های سبز

و شکوفه های سفید و آبی و زرد و سرخ برمی آورد؟

بهاران رازدار رستاخیز پس از مرگ است و قبرستان ها مزارعی هستند که در

آنها بذر مردگان افشانده اند و جسم تا نمیرد، کجا رستاخیز پذیرد؟...

با بهاران روزی نو می رسد و ما همچنان چشم به راه روزگاری نو. اکنون که

جهان و جهانیان مرده اند، آیا وقت آن نرسیده است که مسیحای موعود سر

رسد؟ و یحی الارضَ بعد مَوتِها...

 

/ 0 نظر / 5 بازدید