/ 4 نظر / 7 بازدید
سحر

سلام زیبا بود [گل]

نگار

در ازل بست دلم با سر زلفت پیوند تا ابد سر نکشد و از سر پیمان نرود

فاطمه

از این تنگین قفس جانا پریدی وزین زندان طراران رهــــیدی ز روی آیـــنه گل دور کــــردی در آییــــنه بدیدی آنچ دیـــدی دگر باره شه ساقی رسیدی مرا در حلقه مستان کشیدی دگر باره شکستی توبه ها را به جامی پرده ها را بر دریدی

فاطمه

به کویت با دل شاد آمدم با چشم تر رفتم به دل امید درمان داشتم درمانده تر رفتم ...