گزیده ای از الهی نامه علامه حسن زاده عاملی

الهى ناتوانم و در راهم و گردنه هاى سخت در پیش است و رهزنهاى بسیار در کمین و بار گران بر دوش یا هادى اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و لا الضالین.
الهى از روى آفتاب و ماه و ستارگان شرمنده ام از انس و جان شرمنده ام حتى از روى شیطان شرمنده ام که همه در کار خود استوارند و این سست عهد ناپایدار.
الهى رجب بگذشت و ما از خود نگذشتیم و تو از ما بگذر.
الهى عاقبت چه خواهد شد و با ابد چه باید کرد.
الهى عارفان گویند عرفنى نفسک، این جاهل گوید عرفنى
نفسى!
الهى اهل ادب گویند به صدرم تصرفى بفرما این بى ادب گوید بر بطنم دست تصرفى نه
الهى آزمودم تا شکم دائر است دل بائر است یا من یحیى الارض المیتة دل دائرم ده
الهى همه گویند خدا کو حسن گوید جز خدا کو؟
الهى همه از تو دوا خواهند و حسن از تو درد
الهى آن خواهم که هیچ نخواهم
الهى اگر تقسیم شود به من بیش از این که دادى نمیرسد فلک الحمد
الهى ما را یاراى دیدن خورشید نیست، دم از دیدار خورشید آفرین چون زنیم
الهى همه گویند بده حسن گوید بگیر
الهى همه سرآسوده خواهند و حسن دل آسوده
الهى همه آرامش خواهند و حسن بى تابى، همه سامان خواهند و حسن بى سامانى
الهى چون در تو مى نگرم از آنچه خوانده ام شرم دارم
الهى از من برهان توحید خواهند و من دلیل تکثیر
الهى از من پرسند توحید یعنى چه حسن گوید تکثیر یعنى چه؟
الهى از نماز و روزه ام توبه کردم بحق اهل نماز و روزه ات توبه این نا اهل را بپذیر
الهى بفضلت سینه بى کینه ام دادى بجودت شرح صدرم عطا بفرما
الهى عقل گوید الحذر الحذر، عشق گوید العجل العجل آن گوید دور باش و این گوید زود باش
الهى ضعیف ظلوم و جهول کجا و واحد قهار کجا؟
الهى آنکه از خوردن و خوابیدن شرم دارد از دیگر امور چه گوید؟
الهى اگر چه درویشم ولى داراتر از من کیست که تو دارایى منى
الهى در ذات خودم متحیرم تا چه رسد در ذات تو
الهى نعمت سکوتم را ببرکت و الله یضاعف لمن یشاء اضعاف مضاعفه گردان
الهى حسنم کردى احسنم گردان
الهى دندان دادى نان دادى، جان دادى جانان بده
الهى همه از گناه توبه مى کنند و حسن را از خودش توبه ده
الهى گویند که بعد سوز و گداز آورد حسن را بقرب سوز و گداز ده
الهى خودت گفته اى و لا تیاسوا من روح الله ناامید چون باشم
الهى انگشترى سلیمانیم دادى انگشت سلیمانیم ده
الهى سرمایه کسبم دادى توفیق کسبم ده
الهى اگر ستار العیوب نبودى ما از رسوایى چه مى کردیم؟
الهى من الله الله گویم اگر چه لا اله الا الله گویم
الهى مست تو را حد نیست ولى دیوانه ات سنگ بسیار خورد، حسن مست و دیوانه تست
الهى ذوق مناجات کجا و شوق کرامات کجا؟
الهى علمم موجب ازدیاد جهلم شد یا علم محض و نور مطلق بر جهلم بیفزا
الهى اثر و صنع توام چگونه بخود نبالم
الهى دو وجود ندارد و یکى را قرب و بعد نبود
الهى هر چه بیشتر دانستم نادانتر شدم بر نادانیم بیفزا
الهى تا کعبه وصلت فرسنگها است و در راه خرسنگها و این لنگ بمراتب کمتر از خرچنگ است، خرچنگ را گفتند بکجا میروى گفت به چین و ما چین گفتند با این راه و روش تو
الهى دل داده معنى را از لفظ چه خبر و شیفته مسمى را از اسم چه اثر؟
الهى کلمات و کلامت که اینقدر شیرین و دلنشین اند خودت چونى؟
الهى اگر از من پرسند کیستى چه گویم
الهى هر چه بیشتر فکر مى کنم دورتر میشوم
الهى گروهى کو کو گویند و حسن هو هو
الهى از گفتن یا شرم دارم الهى داغ دل را نه زبان تواند تقریر کند و نه قلم یارد بتحریر رساند الحمد لله که دلدار به ناگفته و نانوشته آگاه است منبع:http://www.alasr.ir

/ 1 نظر / 8 بازدید
ک.زینالی

این آخرین ستاره بخت است در زمین آقاى سبزپوش بهارى بیا ببین مرهم نمانده است و مداوا نمی‏شود احساسهاى زخمى و دلهاى آهنین . . . (به امید تعجیل در فرجش) . . . . . منتظرتون هستم