متن سرود وطنم از سالارغقیلی

وطنم ای شکوه پابرجا                               در دل التهاب دورانها

کشور روزهای دشوار                                 زخمی سربلند بحرانها

ایستادی بر جنگ رودررو                             خنجر از پشت می زند دشمن

گویی از ما در نهان بر ما                              وطنم پشت حیله را بشکن

رگت امروز تشنه عشق است                       دل رنجیده خون نمی خواهد

دل تو تا ابد برای تپش                                  غیرعشق و جنون نمی خواهد

شرم بر من اگر حریم تو                                پیش چشمان من شکست شود

وای بر من اگر ببینم چشم                            رو به رویای عشق بسته شود

وطنم ای شکوه پابرجا                                    در دل التهاب دورانها

کشور روزهای دشوار                                     زخمی سربلند بحرانها


از تب سرد موجهای خزر                               تاخلیجی که فارس بوده و هست

می شود با تو دل به دریا زد                            می شود با تو دل به دنیا بست

/ 0 نظر / 49 بازدید